De tocht fan 2017


De tocht fan 2017 hat al west. De start wie op 23-06-2017 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen