De tocht fan 2017


De tocht fan 2017 hat al west. De start wie op 23-06-2017 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Repko Snits foar al jo sportprizen Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Aldhaven 4 Foppe