De tocht fan 2017


De tocht fan 2017 hat al west. De start wie op 23-06-2017 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Aldhaven 4 Foppe In hardstikkene goed doel Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite